E-shop dočasne vypnutý.

Riadenie spalovania

Dokonalé spaľovanie potrebuje dokonalú reguláciu.


Spaľovanie je živý proces, kde sa v každom okamihu niečo mení a my to chceme mať pod kontrolou a byť vždy o krok vpred.

 

 • Ako prvý slovenský výrobca sme začali v roku 1993 používať elektronickú reguláciu riadenú mikroprocesorom s označením AK08.
 • Ako prvý slovenský výrobca sme začali v roku 1999 používať elektronickú reguláciu, ktorá modifikovala výkon kotla na základe gradientu teploty výstupnej vody a komínovej teploty s označením AK2000.
 • Ako prvý slovenský výrobca sme začali v roku 2009 používať elektronickú reguláciu s grafickým displejom, ktorá modifikovala výkon kotla na základe PID regulátora teploty výstupnej vody a komínovej teploty s označením AK3000.
 • Ako prvý slovenský výrobca sme začali v roku 2009 používať elektronickú reguláciu s grafickým displejom, ktorá modifikovala výkon kotla na základe PID regulátora teploty výstupnej vody, komínovej teploty a proces spaľovania riadila pomocou Lambda sondy s označením AK3000 Lambda Control.
 • Ako prvý slovenský výrobca sme začali v roku 2013 používať elektronickú reguláciu s grafickým displejom, ktorá modifikovala výkon kotla na základe PID regulátora teploty výstupnej vody, PID regulátora komínovej teploty a proces spaľovania riadila pomocou lambda sondy s označením AK4000 a AK4000 Lambda Control.
Riadenie spaľovania v kotloch VIGAS (bez lambda sondy)

 

Elektronická regulácia AK 4000 je najmodernejšou riadiacou jednotkou vyvinutou výhradne pre spoluprácu s kotlami VIGAS. Základom je prehľadný grafický displej a kruhový ovládač. V procese splyňovania a horenia paliva elektronická regulácia AK 4000 sleduje zmenu teploty výstupnej vody súčasne so zmenou komínovej teploty a pomocou špeciálne adaptívneho PID regulátora plynule zvyšuje alebo znižuje otáčky dúchacieho ventilátora čím sa reguluje výkon kotla. Dúchací ventilátor dodáva potrebné množstvo vzduchu v pevne nastavenom pomere do primárneho a sekundárneho vedenia. V určitých fázach horenia paliva môže byť prebytok v iných zas nedostatok vzduchu (kyslíka). Tieto stavy spôsobujú nedokonalé spaľovanie, čo má za následok zníženie účinnosti kotlov a zvýšenie emisií. Tieto stavy nedokonalého spaľovania je možné eliminovať použitím zariadenia, ktoré sníma obsah kyslíka v spalinách - lambda sondy.

 

Riadenie spaľovanie v kotloch VIGAS  Lambda Control

Lambda sonda1V procese riadenia výkonu v kotloch VIGAS Lambda Control elektronická regulácia AK 4000 okrem sledovania teploty výstupnej vody a komínovej teploty sleduje aj hodnotu lambdy. Hodnota lambdy udáva množstvo kyslíka nachádzajúceho sa v spalinách kotla. Dúchací ventilátor dodáva potrebné množstvo vzduchu do komory, kde sa za pomoci servom ovládanej klapky rozdeľuje do primárneho a sekundárneho vedenia tak, aby výsledná hodnota lambdy zodpovedala optimálnej nastavenej hodnote 1,35. Použitím tohto systému riadenia spaľovania sa v kotloch VIGAS Lambda Control výrazne znížila spotreba paliva o 20 – 25 %, množstvo škodlivých emisií a zvýšila účinnosť

 

Regulácia AK4000 je najnovšou štandardne používanou riadiacou jednotkou kotlov VIGAS. Nahrádza predchádzajúci model regulácie kotlov AK3000.

 

Riadiaci systém sa skladá z dvoch častí:

- Displejovej s označením AK4000D

- Silovej s označením AK4000S alebo lambdovej silovej s označením AK4000LS

Displejová časť AK 4000D

Regulácia AK4000

Základom displejovej časti regulácie je prehľadný grafický displej a kruhový tlačidlový ovládač, pomocou ktorého sa kotol ovláda. Displejová časť je umiestnená v hornej časti kotla tak, aby ste vždy mali o všetkom prehľad a mohli kotol VIGAS ľahko ovládať.

 1. Grafický displej 128×64 pixelov
 2. Tlačidlo ◄ s funkciami
 3. Tlačidlo ▲ s funkciami
 4. Tlačidlo ► s funkciami
 5. Tlačidlo (ENTER) s funkciami
 6. LED kontrolka
 7. Tlačidlo s funkciami ▼
 

Zobrazenie grafického displeja
 1. Zobrazenie reálneho času.
 2. Zobrazenie aktuálnych hodnôt kotla. Zmena ▲ alebo ▼.
 3. Zobrazovanie odťahového ventilátora, lambda sondy, teplomera spalín.
 4. Pri vypnutom kotle zobrazuje menovitý výkon.
 5. Grafické znázornenie nastavenej hydraulickej schémy zapojenia .
 6. Zobrazovanie stavu kotla.
 7. Stav batérie (2 ks typ AA) pre zatvorenie servo klapky (len VIGAS Lambda Control).

 

Symboly použité v grafickom zobrazení

 

Silová doska AK4005S, AK4001S, 4000S

Pod krytom regulácie sa nachádza druhá časť riadiaceho systému, silová doska. Najnovšou silovou doskou používanou v kotloch VIGAS je silová doska s označením AK4005S. Silová doska AK4005S sa od predchádzajúcej silovej dosky AK4001S líši odpojiteľnými silovými konektormy X1 a X2 a odpojiťeľným teplomerovým modulom X4. Výhodou novej silovej dosky AK4005S je vyššia bezpečnosť a ochrana istením 5A fázového aj nulového vodiča.

 

Silová doska slúži na pripojenie displeja, dúchacieho ventilátora, odťahového ventilátora, STB poistky, čerpadla, izbového termostatu, teplomerov a pomocou komunikačnej 4P4C linky k ďalším zariadeniam.Silová lambdová doska AK 4000SL

V kotloch VIGAS Lambda Control je použitá rozšírená verzia základnej silovej dosky s označením AK4000SL. K tejto verzii silovej dosky je možné naviac pripojiť servo pre ovládanie klapky vzduchu a samozrejme aj lambda sondu. Silová doska je vybavená 2 kusmi AA batérii, ktoré slúžia k uzatvoreniu klapky vzduchu. Táto funkcia je veľmi dôležitá pri výpadku elektrickej energie (odstaveniu čerpadla), aby zbytočne nedochádzalo k prehriatiu kotla komínovým ťahom.