E-shop dočasne vypnutý.

O kotloch Vigas

Princíp spaľovania:

 

Princípom spaľovania sa kotly VIGAS výrazne líšia od bežných kotlov na pevné palivo. K spaľovaniu paliva dochádza spôsobom splynovania dreva. Podstata splynovania spočíva v tepelnom rozklade organických a anorganických látok v uzatvorenej komore kotla za mierneho pretlaku primárneho vzduchu vytváraného dúchacím ventilátorom. Proces splynovania prebieha v zásobníku kotla, nad žiarobetónovou dýzou. V prvej fáze dochádza k vysúšaniu a uvoľňovaniu prchavých zložiek z paliva. V druhej fáze sa uvoľnené plyny zmiešajú v priestore dýzy s predhriatym sekundárnym vzduchom a vytvoria horiacu zmes plynov. V tretej fáze dochádza k zhoreniu plynov v spaľovacom priestore kotla a odvedeniu spalín cez rúrkový výmenník tepla do komína.

Tento spôsob horenia je veľmi efektívny, čo má za následok výrazné zníženie spotreby paliva oproti kotlom s klasickým spaľovaním.

Technický popis a konštrukcia kotlov:

 

Teplovodné kotly VIGAS 16, 25, 40, 60, 80, 100 sú určené pre spaľovanie suchej drevnej hmoty od pilín po polená v dĺžke podľa rozmeru plniacej komory a maximálnom priemere 20 cm. Piliny, hobliny, štiepky a odrezky je nutné spaľovať spolu s polenami. Teplovodný kotol VIGAS 29 UD je určený pre spaľovanie hnedého uhlia (kocka). Ako náhradné palivo je možné použiť suchú drevnú hmotu.

Teplovodný kotol VIGAS 18 DPA je určený pre spaľovanie peletiek o priemere 6 mm a dĺžke do 30 mm a suchej drevnej hmoty od pilín po polená v dĺžke do 520 mm a maximálnom priemere 20 cm. Piliny, hobliny, štiepky a odrezky je nutné spaľovať spolu s polenami.

Konštrukcia:

Kotly sú zvarené z oceľových plechov hrúbky 4 a 6 mm. Vnútorné plechy kotlov, ktoré sú v styku so spalinami majú hrúbku steny 6 mm . Výmenník tepla je zvarený z oceľových trubiek 57x 4,5 mm . Podľa typu kotla je tento výmenník konštruovaný ako jednoradový pre kotly VIGAS 16, 25,40, alebo dvojradový pre kotly VIGAS UD 29, 60, 80, TVZ 25 a 18 DPA. V kotly VIGAS 100 je použitý trojradový výmenník.

Kotly VIGAS sú štandardne vybavené výmenníkom proti prehriatiu kotla. Výmenník je vyhotovený z Cu rúry o priemere 18mm.

Kotly zvárané ručne sú zvárané technológiou MIG v ochrannej atmosfére CO2. Kotly zvárané na robotizovaných pracoviskách sú zvárané technológiou MAG.

Vonkajší plášť je vyhotovený z plechu hrúbky 0,8 mm. Na povrchovú úpravu vonkajšieho plášťa je použitý práškový nástrek vypaľovaný na teplotu 200 °C. Spaľovacia komora kotlov je vyložená šamotovými tehlami hrúbky 40 mm s označením P4. Dno zásobníkovej komory je vyplnené žiarobetónovou zmesou s označením ŽO 1250. Žiarobetónová vymeniteľná dýza je vyhotovená z materiálu s označením ŽO 1400. Pre spaľovanie dodáva potrebné množstvo vzduchu dúchací ventilátor . Pre kotly VIGAS 60, 80, 100 sú použité dva ventilátory zapojené paralelne. Na tesnenie dvierok je použité sklené vlákno štvorcového prierezu s rozmerom 25mm. Na tesnenie veka výmenníka je použité sklené vlákno kruhového prierezu o priemere 8 mm.

Tepelnú izoláciu kotla tvorí izolačný materiál NOBASIL hrúbky 20 a 40 mm. Spaliny sú odvádzané cez oceľové hrdlo o priemere 160 mm pre kotly VIGAS 16, 25, UD29, Teplovzdušný 25, 18 DPA a 196 mm pre kotly VIGAS 40, 60, 80, 100.

Rez kotlom

Rozmerové údaje:

VIGAS   16
16LC
25
25LC
40
40LC
60
60LC
80
80LC
100
100LC
29 UD
Menovitý výkon kotla kW 16 25 40 60 80 100 29
Max. prevádzkový tlak bar 3
Palivo   drevo do max. vlhkosti 20% o výhrevnosti 
15 MJ/kg
hnedé uhlie
Rozsah výkonu kW 8-18 5-31 8-41 15-72 25-92 25-100 8-35 (8-29)*
Náhradné palivo   Drevný odpad, štiepky, piliny, pilinové brikety (pre 29 UD aj drevo do max. vlhkosti 20%)
Hmotnosť kg 400 430 460 760 930 950 430
Výška s reguláciou A mm 1135 1385 1420 1120
Výška výstupného hrdla B mm 1075 1310 1400 1075
Výška vstupného hrdla C mm 115 125 215 110
Výška napúšťacieho ventilu D mm 55 70 135 55
Výška komínového hrdla E mm 890 1110 1170 890
Šírka F mm 645 785 645
Šírka (prechodná) G mm 590 760 590
Hĺbka H mm 840 1070 1260 1650 1070
Výstupné hrdlo I mm 240 520 240
Priemer komínového hrdla J mm 160 196 160
Rozmer od hrany kotla K mm 188 305 880 1210 218
Rozstup nátrubkov L mm 405 70 350
Priemer vstupného hrdla G/mm 2"
Priemer výstupného hrdla G/mm 2"
Priemer napúšťacieho ventilu G ½" ¾" ½"
Objem vodnej náplne l 60 75 93 180 205 215 75

Rozmery

1. Vstupné hrdlo pre odpúšťací ventil

2. Otvor pre ponorné púzdro ventilu

3. Výstupné hrdlo chladiacej vody

4. Výstupné hrdlo teplej vody

5. Vstupné hrdlo vratnej vody

6. Napúšťacie hrdlo